Navigácia

Partners


Štvrtok 22. 10. 2020

      Cesty vzdelanosti – križovatky života

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“

Jan Amos Komenský

     Vzdelanie je významným faktorom v živote každého človeka. Cesty vzdelanosti nie sú priamočiare. Raz krátke, končiace sa niekedy v slepej uličke dezilúzie, inokedy dlhotrvajúce, plné úskalí, končiace sa pocitom zmysluplnosti a pozitívnej energie. Križovatky života udávajúce smer budúcej cesty. 

    Nezastupiteľnú úlohu na tejto púti zohrává základná škola. Práve tu sa z detí, malých žiačikov, stávajú vyspelí mladí ľudia, ktorí opúšťajú jej brány a kráčajú ďalej po svojej ceste získavania vedomostí a formovania osobnosti. 

    Prešlo už 45 rokov od chvíle, keď sa prvý raz slávnostne otvorili brány našej školy. Svoju históriu začala písať v školskom roku 1970/1971 s počtom žiakov 1067. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli dočasne zrušené v roku 2009, ale v roku 2011 sme špeciálnu triedu  na našej škole opäť otvorili.  Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaní nových priestorov na vyučovanie v troch átriách, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie. 

    V súčasnosti navštevuje našu školu 461 žiakov, ktorým sa venuje 42 pedagogických  a 17 nepedagogických zamestnancov.

    Naši žiaci sa pod vedením svojich učiteľov pravidelne zapájajú do rôznych súťaží na mestskej, obvodnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Zaznamenávame úspechy v recitačných, výtvarných, či literárnych, ako aj matematických, prírodovedných a športových súťažiach. Dôležitým zrkadlom získaných vedomostí sa stáva testovanie deviatakov i piatakov z matematiky a slovenského jazyka, kde každoročne prekračujeme celoslovenský priemer. Prvenstvá dosahujú žiaci vo florbale, dejepisnej olympiáde, v literárnych a výtvarných súťažiach, v šachu, lukostreľbe a tenise.

    Za 45 rokov existencie školy dali bývalí i súčasní učitelia našej školy základy vzdelania a rozhľadu už niekoľkým generáciám absolventov, za čo im patrí vďaka.  Naším spoločným cieľom je i naďalej vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, formovať u nich tvorivý a zdravý štýl života, pestovať vzťah k práci, rozvíjať emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie, pomôcť im stanoviť ďalšie ciele a výzvy a nájsť si svoje miesto v živote.

                                                                                                                Mgr. Andrea Stromková                                                                                                                         

Prezentácia

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1ssk!2scz!4v1466171295784!6m8!1m7!1sovvpNu7SnyAAAAQvOyzx6A!2m2!1d49.21603806666061!2d18.7350839401397!3f107!4f0!5f0.7820865974627469" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Od 1.4.2017 nás nájdete na novej webovej stránke.    

          www.zslichardova.sk

 

Novinky

 • Lyžiarsky a snoubordingový kurz

  V dňoch 20. až 24. februára 2017 sa naši žiaci 7.A a 7.B (46 žiakov) zúčastnili týždenného pobytu v zasnežených Donovaloch.  Rozdelení do štyroch výkonnostných skupín sa venovali aktivitám, ktoré zdokonaľovali ich fyzický i duševný rozvoj. Pod vedením lyžiarskych inštruktorov naberali nové lyžiarske zručnosti a oboznamovali sa s novými trendami lyžovania. Malá skupinka štyroch žiakov popracovala na vylepšení techniky snoubordingu.

  Všetci účastníci LVVK boli ubytovaní v penzióne Limba, ktorý nám opäť poskytol kvalitné služby v oblasti stravovania a ubytovania. Po každodennom náročnom lyžiarskom výcviku sa žiaci zúčastňovali odborných prednášok v kongresovej sále penziónu.
  Okrem lyžovania a snoubordovania  pod dohľadom pedagogického dozoru nachádzali relax plávaním v bazéne, hrou spoločenských hier, súťažením na dvoch bowlingových dráhach, hrou biliardu, večernou diskotékou, naberali tak ďalšie sily na zdolanie zimných aktivít. Tento rok sa museli popasovať aj s nástrahami počasia, ktoré bolo veľmi premenlivé a preverilo ich fyzickú zdatnosť.
  Zodpovední inštruktori (1.skupina p. Rovnianková, 2. p. Jakubík, 3. začiatočníkov p. Plavucha a skupinu  snoubordistov p. Zrník) odovzdali žiakom svoje lyžiarske a snoubordové zručnosti a skúsenosti.
  Po týždni plnom zážitkov sa vrátili žiaci domov na jarné prázdniny. 
  Veľké poďakovanie patrí p. Zrníkovi za odvoz všetkej batožiny a každodenné vozenie výstroje z penziónu na svah vlastným motorovým voz

 • Slávnostný zápis detí do prvého ročníka

  sa uskutoční

  v dňoch od 5.4. 2017 do 7.4.2017,

  v čase od 14.00 do 18.00 hod.

   

  K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom,

  doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu

  a rodný list dieťaťa.

  Budeme otvárať tri triedy prvého ročníka.

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  V decembri 2016 sa našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povesti ŠALIANSKY MAŤKO.                   V 1. kategórii sa stala víťazkou Sabína Rabčanová z 3. A. Postúpila do obvodového kola, ktoré sa konalo 20.1.2017 v Centre voľného času, kde získala pekné 2. miesto. Sabínke gratulujeme!        

        Mgr. Bytčanková Daniela

   - Obrázok 1     

 •       7.2.2017  49 žiakov  5.-7. roč. spolu s p.učiteľkami  Žiačikovou a Deketovou  navštívilo naše hlavné mesto – Bratislavu. Po prechádzke po novoupravenom nábreží Dunaja s výhľadom na slnkom zaliaty hrad sme zamierili do SND, kde sme sa zoznámili s operou Bedřicha Smetanu Predaná nevesta. Interaktívne prestavenie nás zaujalo živým operným spevom, orchestrom, scénou, kostýmami i humorom. Tento výnimočný umelecký  zážitok určite v detských dušiach zanechá stopu dokyku krásy a prehľbi záujem o klasickú hudbu.

 • Naša škola zapojila žiakov 4. - 6. ročníka do celoslovenského projektu „Viem, čo zjem“. Je zameraný na podporu zdravého životného štýlu, s dôrazom na správnu výživu a význam pohybových aktivít pre detský organizmus. Reaguje na aktuálny výskyt problémov detí súvisiacich s nesprávnou výživou, akými sú nedostatky živín či obezita. Projekt je iniciovaný spoločnosťou Nestlé Slovensko a realizovaný v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Úrad verejného zdravotníctva SR. V prvej súťaži „Môj zdravý tanier“, odborná porota pod vedením umelkyne Eriky Niepelovej umiestnila maľbu Ninky Štalmachovej zo 4.B na 2. miesto v rámci Slovenska. Naša škola je bodovo na 3. mieste spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku.

 • V rámci projektového vyučovania "Vianočné tradície" už tradične každý rok, aj teraz, 21. a 22. decembra pred najkrajšími sviatkami roka sa naša škola zmení na malé remeselné miestočko,  kde to dýcha Vianocami.  Za pomoci pedagógov deti vyrobili v rámci pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, záujmových krúžkoch  alebo v školskom klube vianočné pečivo, ozdoby na stromček, dekoračné predmety, pohľadnice a mnoho iných drobností, ktoré neskôr predstavili a predávali svojim spolužiakom. Všetci nakupovali a predávali, aby získané peniažky mohli využiť ďalej na nákup výtvarných potrieb, čím sa snažíme u  žiakov rozvíjať nielen osobnostný a sociálny rozvoj žiaka, ale aj finančnú gramotnosť. Hlavným významom tejto akcie je,  že o pár dní tu budú tie krásne dni plné rodinnej pohody, šťastia a hojnosti, že tu budú Vianoce. Neodmysliteľnou súčasťou tohto obdobia sú aj vianočné koledy, ktoré nám priblížili a zaspievali koledníci pod vedením p. učiteľky Deketovej.

 • Už 15- krát naša škola zorganizovala zbierku vecí pre deti z Detského domova v Martine a Detského domova v Necpaloch. Teší nás váš veľký záujem pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom, ale aj ostatným darcom za aktívne zapojenie sa do tejto zbierky. V neposlednom rade ďakujeme aj žiakom našej školy, ktorí sa dokázali vzdať sladkostí zo svojho mikulášskeho balíčka v prospech detí žijúcich v domove.

   Aj v mene týchto detí Vám želáme krásne Vianoce ! 

    Denisa Kopasová, koordinátor zbierky

 • Naša škola sa zapojila do environmentálneho projektu Alino. Alino je mimozemšťan, ktorý pre svoj život potrebuje jesť obaly z potravín, výlučne z hliníkového materiálu: inštrukcie na web stránke http://prealina.sk. Súťažíme o najlepšiu školu v rámci Žilinského kraja, taktiež o najlepšiu triedu v škole. Ak sa pridáš k Alinovi pomáhaš zachovať našu planétu ZEM čistú a zdravú. Zberom hliníkového odpadu ju chránime a ošetrujeme. Deti skladujú obaly doma, triedni učitelia žiakom oznámia, kedy ich priniesť do školy na váženie.

 • Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia XI.

  pod záštitou primátora mesta, Ing. Igora Chomu a  Odboru školstva a mládeže,sa konal dňa 23.11.2016 v aule školy ZŠ, Lichardova 24, 15.00 hod.

  Mgr. Ida Pavlovičová, riaditeľka školy

 • Naša škola sa opäť zapojila do  česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a tohtoročná téma bola „Čítam, čítaš, čítame“.  Slovenská pedagogická knižnica nám pridelila ZŠ a MŠ T.G. Masaryka  Drásov / okres Brno-venkov/, s ktorou sme nadviazali kontakt prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť akýkoľvek nápad na danú tému. Z našej strany sa zapojilo do projektu 168 žiakov 2.- 4. ročníka a z pridelenej  strany 170 žiakov 1.-6. ročníka.

 • Dňa 24.10.2016 sa v školskej knižnici konala beseda na tému Vznik poštovej známky,  ktorej  sa zúčastnili žiaci 4.A, 4.B 4.C triedy. Filatelista a člen Rady Zväzu slovenských filatelistov Ing. Jozef Vangel, CSc. nám prišiel porozprávať o poštových známkach, o ich vzniku, používaní a zbieraní. Beseda pokračovala vzájomnou debatou a pán Vangel nám odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. Žiaci si na vlastné oči mohli pozrieť aj niekoľko zaujímavých zbierok známok od najstarších až po súčasné známky.  

 • Občianske združenie ÚNSS organizovalo dňa 23. septembra 2016 celoslovenskú  verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom.

  V tento deň aj na našej škole dobrovoľníčky zo 7. A – Lucka Trnovská, Betka Petráňová, Ninka Rendárová a Zdenka Hvolková – predávali biele pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.

  Podarilo sa im vyzbierať 159,12 €.

  Úprimne ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli.

                                                                                                  PaedDr. Ľudmila Jantošová

 • Dňa 22.9.2016 sa žiaci 3. A zúčastnili v rámci Žilinského literárneho festivalu tvorivej dielne  „ Ako sa robí kniha.“ Deti si vyskúšali rôzne spôsoby písma od praveku po stredovek v rôznych častiach sveta. Táto aktivita bola veľmi tvorivá a zaujímavá aj tým, že sa konala v novo zrekonštruovanom   Rosenfeldovom paláci, ktorý si prezreli.

         Mgr. Bytčanková Daniela

  Žilinský literárny festival - Obrázok 1

 • Už na začiatku šk. roka sa naši tretiaci ( 3. A, 3. B, 3. C) s triednymi učiteľkami vybrali na prvú exkurziu alebo „expedíciu“ do Budatínskeho hradu, ktorý bol v lete znovuotvorený po rekonštrukcii.  Pracovníci pripravili pre deti bohatý program: navštívili kaplnku, expozície a vyskúšali  si počas tvorivých dielní  najstaršie remeslo tohto regiónu- drotárstvo. V historickej dielni riešili kvíz o predmetoch našich predkov a tiež na naučili v parku niečo nové o stromoch, kde aj zahlasovali za Strom roka 2016 . Získali Diplom – Certifikát Učencov Histórie. Táto expedícia bola veľmi tvorivá a deťom sa veľmi páčila. Odniesli si z nej veľa zručností a poznatkov.

 • Guláška 2016

         V sobotu, 11. júna, sa už tradične, po štvrtýkrát, konalo gulášové hodovanie v Paľovej búde. Zorganizovali ho rodičia detí našej školy. Okrem gulášu sme si pochutnali a zhodnotili cukrárske umenie mamičiek v súťaži o najlepší koláč. Deti zabojovali v športových disciplínach rôzneho charakteru /lukostreľba, futbal, badminton, zábavné hry/ a my, pedagógovia sme si zahrali volejbalový turnaj s rodičmi. Na záver bola vylosovaná tombola. Všetci sme strávili príjemný a zážitkový deň.

 • Deti z ŠKD na dopravnom ihrisku

  V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky, preto im v ŠKD poskytujeme základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Dopravnú výchovu realizujeme formou besied, didaktických hier, súťaží, vychádzok, praktických cvičení, výtvarnej tvorby, práce s počítačom a interaktívnou tabuľou.

  Dňa 19. 5. deti zo IV. oddelenia navštívili dopravné ihrisko Vlčince, kde si pri jazde na bicykloch a kolobežkách po križovatkách vybavených dopravnými značkami a semaformi prakticky overili svoje vedomosti a zručnosti. Z pohybu na dopravnom ihrisku mali deti radosť, učili sa ohľaduplnosti, bezpečnosti na cestách a zopakovali si niekoľko dopravných značiek a predpisov.

 • Ako prváci požiadali deviatakov o pomoc

  Netradičnú hodinu matematiky zažili naši najmladší, ale určite i najstarší žiaci našej školy. Prváčikovia si chceli preveriť svoje vedomosti cez počítačový program. Predtým sa však museli naučiť ako program najlepšie využiť. Krok za krokom im deviataci vysvetľovali ako získať čo najviac bodov. Každý prvák mal svojho deviataka, a tak sme mohli vidieť obdivné pohľady na oboch stranách. Tí šesťroční obdivovali skúsenosti tých najstarších a naopak tých 15 – ročných zaujala ich detská neskúsenosť, a tak im trpezlivo odpovedali na každú otázku. Bolo to príjemné odovzdávanie vedomostí.

 •  

  ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

       Maľujeme s primátorom      

       Na základe výsledku súťaže o najatraktívnejšiu nástenku v rámci projektu Udržateľná mestská mobilita sa naša škola, v apríli 2016,  umiestnila na  3. mieste a vyhrala dvojhodinovú brigádnickú pomoc pána primátora Ing. Igora Chomu.  Uskutočnili sme brigádu  na vymaľovanie oplotenia  v oddychovej zóne pri školskej jedálni, ktoré zažiarilo sviežou modrou farbou.   Pán primátor  odpovedal na zvedavé otázky redaktorom nášho školského časopisu BODKA a  pozrel si školu. V spolupráci s rodičmi, žiakmi a učiteľmi sme  pracovne strávili časť dňa  a pritom sme si skrášlili svoje školské prostredie. Podporujeme u žiakov dopravu na bicykli. 

 • Športový deň na našej škole

  Po roku opäť naša škola, ako aj celý jej areál, ožil detským džavotom, povzbudzovaním a výkrikmi radosti. Prvý jún všetkým deťom, na ich veľký sviatok, umožnil zapojiť sa do rôznych disciplín a preukázať tak svoju šikovnosť a súťaživosť. Po oficiálnom otvorení dňa pani riaditeľkou školy, žiaci 1. až 4. ročníkov súťažili v týchto disciplínach: Hod loptičiek do kruhov a na terč, prelievanie vody, hra s vodou,  prenášanie vajíčka, horúce zemiaky, beh so švihadlom, uhádni vôňu. Starší žiaci súťažili v týchto disciplínach: Vybíjaná, švédska štafeta, futbal, beh cez prekážkovú dráhu, štafetový šplh, preťahovanie sa lanom. Súťažiaci získali sladkú odmenu a úspešní aj medailu. Podmienkou bolo, že každý žiak z triedy sa musí zúčastniť aspoň jednej zo súťaží.  Na regulárnosť priebehu súťaží, ako aj bezpečnosť súťažiacich, dohliadali pedagógovia školy, ako aj žiaci deviatych ročníkov. Na prvom mieste, zo všetkých tried prvého stupňa, sa umiestnila trieda IV.C, na druhom mieste trieda III.A a na treťom mieste trieda II. A. Víťazom, spomedzi tried na druhom stupni, sa stala trieda VII. A, na druhom mieste sa umiestnila trieda VI. A a treťom trieda VI. B. Gratulujeme víťazom. Osobne si myslíme, že najkrajším ocenením pre nás všetkých bolo pekné počasie a spokojnosť, úsmev na tvárach detí i pedagógov.

 • „ČÍTAJME SI.......“

  Aj tento rok sa naši žiaci z 2.A a 2.B zúčastnili podujatia Krajskej knižnice  Žilina na  9. ročníku najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom „Čítajme si...“. Žiaci  čítali úryvky kníh v OC Aupark. Program obohatil  Martin Barčík a Juraj "Šoko" Tabaček. Deti tak prispeli k pokusu o prekonanie rekordu, ktorý sa úspešne podaril a tento rok sa do maratónu zapojil  40 954 detí zo Slovenska.

        Zapísala  Mgr. Bytčanková Daniela

   - Obrázok 1

 • O najlepšiu mamičku

  Opäť sme si u druháčok  overili, aké budú z nich mamičky. Prišli Veronika s bábikou Emily, Natálka s Ruženkou, Dominika s Jankou, Simonka s Klaudikou, Veronika s Ružičkou a Paťka s Leou. Ukázali nám, ako ich vedia obliecť, utíšiť, keď plačú, či pripraviť na kúpanie, alebo k lekárovi. Zdá sa, že najstarostlivejšia mama raz bude Natálka Mičková z 2.C.

  Srdečne blahoželáme!

                                                                              Zapísala Z. Fatrsíková, D. Kopasová

 • MEDZI  NAMI

  „Medzi nami“ je predstavenie, ktoré rozvíja aktuálnu tému. Dospelí sa sťahujú, aby našli lepšie miesto pre život a deti ich nasledujú. Pražskí interpreti spolu so slovenskými tvorcami prišli priamo k nám do školy a spolu s deťmi 1.A triedy hľadali kľúč k domovu.

  Príbeh je skutočný, a zároveň rozprávkový. Zobrazuje detský pohľad na svet a konfrontuje ho s realitou. Je cestou do detstva, spomienok, snov a domovov. Deti sa vyznávali z toho, čo pre nich znamená ich domov. Vytvorili si svoje mesto, do ktorého môže vstúpiť ktokoľvek. Pustili doň svojich rodičov, starých rodičov a každého, kto hľadá miesto pre pokojný život. Predstavenie bolo veľmi inšpiratívne a plné nápadov.

 • Cyklista očami detí

  Pre deti čokoľvek, také je heslo Petra Sagana. Doma v Žiline je iba pár týždňov do roka, no keď sme iniciovali stretnutie s ním, nezaváhal ani na chvíľu.

  Je streda doobeda, príjemný deň a kroky detí 1.A triedy smerujú do Bôrického parku. Práve tam chodieval Peter Sagan behávať a bežkovať. Neprišiel sám, ale so svojou manželkou Katkou a psíkom Charliem.

  Chvíle strávené s nimi si deti nevedeli vynachváliť. Odchádzali s fotkami, podpismi, sladkosťami a s pocitom, že ten Peťo je milý a celkom normálny chalan. Našiel v nás veľkých fanúšikov, ktorí mu želajú veľa úspechov!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ, ZRŠ
  RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ekonómka
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria