Navigácia

Partners

Nedeľa 1. 5. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • Deň narcisov 15.4.2016

  15. apríla sme mali príležitosť na našej škole pod znakom žiarivého žltého

  kvietku, narcisu, prejaviť podporu myšlienke boja proti rakovine.

 •   Riaditeľstvo školy v spolupráci s  rodičmi ZŠ, Okresným úradom - odborom školstva   a CŠPP pri ZŠI Jamník uskutočnili pre  rodičov, pedagógov, špeciálnych pedagógov, učiteľov MŠ           v predškolskej príprave, ktorých zaujímajú požiadavky na deti pri prechode medzi MŠ a ZŠ  

 • BURZA KNÍH

  Dňa 23. marca 2016  sa na našej škole  uskutočnil 2. ročník Burzy kníh . Žiaci z 1. – 4. ročníka  mali možnosť vzájomne si vymeniť  prečítané knihy.  Počet vymenených kníh bol opäť vysoký (vyše 90 kusov), čo potvrdzuje veľký záujem detí o knihy a čítanie. Burza (bez finančných nákladov rodičov) zabezpečuje deťom dostať sa k rozmanitým knihám, ktoré si budú môcť o rok  opätovne opäť vymeniť.

 • Bábkarsky a divadelný krúžok  prezentoval svoju činnosť

  Aj v tomto školskom roku bábkarsky a divadelný krúžok na našej škole pracuje v dvoch skupinách: žiaci prvého stupňa a žiaci druhého stupňa. Spolu 17 žiakov.

 • VESELÁ ANGLIČTINA

  Dňa 16. marca 2016 sa na  našej škole uskutočnila nesúťažná prehliadka v anglickom jazyku žiakov  1. - 4. ročníka. Okrem našej školy sa zapojilo  ďalších 5 žilinských škôl ( ZŠ Martinská, ZŠ s MŠ Školská 49, ZŠ Námestie Mladosti, ZŠ s MŠ Gaštanova, CZŠ R. Zaymusa). Žiaci 4. B pod vedením p. uč. Bytčankovej sa predstavili s piesňou Mama Mia. Vystúpenia sa deťom a ich učiteľom vydarili, každý si odniesol diplom a malú pozornosť.

 • Vzájomná výmena projektov

  Už niekoľko rokov naša škola spolupracuje s družobnou českou školou Eduarda Beneša v Písku. Na jeseň sa naši učitelia na stretnutí na Morave dohodli, že si tento rok žiaci  vzájomne vymenia projekty o svojich mestách. Pretože naši českí kolegovia a kamaráti z Písku v školskom roku 2015/2016 oslavujú 50. výročie výučby jazykov (ako jazyková škola spolupracujú s viacerými školami v Európe), poslali sme im na prezentáciu našej školy projekty o našom meste a okolí, výtvarné práce a povesti. Chcem preto touto cestou poďakovať žiakom 7. A triedy, a to Terezke Tarjányiovej, Timotejovi Jarinovi, Jaroslavovi Balúnovi, Jakubovi Matiaškovi a Michalovi Šubertovi, ktorí so svojou pani učiteľkou Varšovou vytvorili veľmi pekné práce. Taktiež ďakujem žiakom zo 6. ročníkov a pani učiteľke Jantošovej. Aj z ich prác - projektov o Žiline sme vybrali tie najlepšie. Naše práce sa im veľmi páčili a budúci mesiac v apríli 2016 budeme očakávať práce  my od nich.

 • Školský projekt  "ŠKOLA NÁŠ KAMARÁT"

  V mesiaci február sa jednotlivé triedy zapojili do školského projektu „Škola náš kamarát“. Základnými témami bolo adaptovanie vtákov na prostredie a potravu, vlastnosti a charakteristika vtákov, zvuky vtákov, vtáčia kriminalita. Žiaci tretích a piatych ročníkov sa zúčastnili besedy s pozvanými ochranármi zo Školy ochrany prírody pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne. Celý projekt končil WORKSHOPOM, kde žiaci prezentovali svoje výtvarné práce, prezentácie v PowerPointe, atlas vtákov, pexesá, vtáčie kŕmidlá, projekt o vtákoch v Biblii.

 • Hviezdoslavov Kubín

  22. februára 2016 sme strávili príjemné popoludnie v našej knižnici, kde sme sa započúvali do poézie a prózy našich súčasných autorov, ktoré nám zarecitovali žiaci 1. stupňa. Vo svojej kategórii nás budú zastupovať víťazi školského kola  v regionálnej súťažnej prehliadke, ktorá sa uskutoční 8.3. 2016 na ZŠ Karpatská, Žilina. 

 • Karneval ŠKD

  Dňa 3. 2. 2016 zorganizoval školský klub pre žiakov 1. stupňa karneval. Fašiangový karneval sa niesol v znamení originálnych masiek a dobrej nálady. Deti súťažili v rôznych zábavných disciplínach, predvádzali svoje masky a tancovali. Z karnevalu sme všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov. Ďakujeme deťom, tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali zhotoviť krásne originálne masky a želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova.

 • POĎAKOVANIE

  DD v Necpaloch v tomto roku slávi 50. výročie svojho vzniku a naša škola je už 14.- krát jeho súčasťou. Preto aj my (v zastúpení koordinátora zbierky) sme boli pozvaní na slávnostný program organizovaný pri príležitosti tohto jubilea. Ďakujeme všetkým darcom našej školy a prvýkrát aj MŠ zriadenej pri našej škole za aktívne zapojenie sa do zbierky! Ďakujeme za prejavenú dôveru a za to, že dokážete myslieť aj na pomoc iným! Veríme, že Vami prinesené veci prispeli k radostnejšiemu prežitiu vianočných sviatkov v DD  Necpaly a v DÚ v Martine.

 • Vianočné trhy 2015

  Už po piatykrát sme pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy 21. decembra 2015 otvorili vianočné trhy, ktoré boli vyvrcholením projektového vyučovania s názvom „VIANOČNÉ  TRADÍCIE“.  Žiaci spolu s vyučujúcimi v adventnom období vyzdobili školské chodby  a triedy,  oboznamovali sa s obyčajmi a zvykmi našich predkov, pripravovali vianočné ozdoby, pozdravy a rôzne vianočné dekorácie. Piekli sa medovníčky, ktorých vôňa priblížila jedny z najkrajších sviatkov – Vianoce.  Žiaci 2. stupňa sa zapojili do predvianočného turnaja v „ringu“ a naši malí divadelníci pod vedením pána Opáleného uviedli pásmo krátkych predstavení v aule školy. Všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu patrí poďakovanie.

 • Spisovateľka Pažická u nás v škole

  Marta Pažická je medzi deťmi čoraz známejšia a obľúbenejšia. Je nielen autorkou knihy „Príbehy babky bylinkárky“, ktorá v súťaži Kniha Horného Považia 2011 v kategórii beletria získala 1. miesto, ale aj učiteľkou na umeleckej škole L. Árvaya. Spojila slovo s hudbou a svoje príbehy začala pretvárať na hudobné rozprávky, v ktorých do deja zapája aj detského diváka. Keď boli naši prváci na jej koncerte, zatúžili po knižke. Keďže v kníhkupectvách ju už kúpiť nemôžeme, doniesla nám ju autorka priamo do školy a návštevu spojila s autogramiádou.

 • Návšteva ministra školstva na ZŠ, Lichardova

  Dňa 7. decembra 2015 nás poctil svojou návštevou minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler. Po srdečnom privítaní žiakmi v podobe kultúrneho programu  ho členovia redakcie školského časopisu Bodka vyspovedali v krátkom rozhovore. Následne si pozrel priestory školy, našu novú školskú dielňu, nazrel do odborných učební aj do tried. V poobedňajšom čase sa v aule školy stretol s vedúcimi zamestnancami základných škôl mesta Žiliny, kde diskutovali o aktuálnych problémoch v školstve.

 • Mikuláš na našej škole

        4. decembra zavítal na našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Deti na prvom i druhom stupni sa už nevedeli dočkať, kedy navštívi aj ich triedu, pripravení zaspievať alebo zarecitovať mu básničku, aby si tak vyslúžili sladkú odmenu. A napokon sa jej aj dočkali – Mikuláš ich odmenil drobnými sladkosťami. Aj napriek tomu, že sa naň deti veľmi tešili, mnohé z nich mysleli i na tých menej šťastlivých a svojej sladkosti sa vzdali v prospech detí z detského domova.

 • V I A N O Č N Á    Z B I E R K A

   

  Učíme deti vážiť si, čo majú. Predovšetkým to, že môžu žiť so svojimi rodičmi. Už vedia, že nie každý má také šťastie!

 • Výchovný koncert

  Dňa 18.11. 2015 sa v aule našej školy konal výchovný koncert s názvom „ Prvá pomoc“ pre žiakov 1. stupňa a „ Ako sa zachrániť“ pre žiakov 2. stupňa. Spolu so zdravotníčkou operačného strediska záchrannej zdravotnej služby sa zábavnou formou učili základy prvej pomoci. Od zavolania na telefonickú linku 155, nahlásenia dôležitých údajov, priebeh telefonátu, až po záchranu ľudského života a príchod zdravotníkov. Prednáška bola doplnená o pesničky s videoprojekciou v podaní speváka zo skupiny Arzén Jaroslava Gaža, a možnosť vyskúšať si masáž srdca na figuríne.

 • Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách

  Naša škola sa opäť zapojila do  česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a tohtoročná téma bola „Múdrosť ukrytá v knihách“.  Slovenská pedagogická knižnica nám pridelila pre väčšinový počet zapojených slovenských škôl  Základnú školu, Beňovského 1 z Bratislavy, s ktorou sme nadviazali kontakt prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť akýkoľvek nápad na danú tému. Z našej strany sa zapojilo do projektu 329 žiakov 1.- 9. ročníka a z pridelenej  strany 319 žiakov 1.-7. ročníka. Záložky sme si navzájom vymenili k 28. 10.2015.

 • Otvorili sme novú školskú dielňu na ZŠ, Lichardova,

  pripravujeme žiakov na duálne vzdelávanie

 • Oslavy Medzinárodného dňa detí na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline

     Medzinárodný deň detí oslávili žiaci ZŠ Lichardova v Žiline športovo. V pondelok, 1.6.2015, si triedne kolektívy 1. i 2. stupňa zmerali sily v rôznych zaujímavých disciplínach. Mladší žiaci súťažili v prelievaní vody, hode do kruhov aj na terč, v hádzaní mince do vody, v prenášaní vajíčka, behu so švihadlom a rozlišovaní vôní. Starší žiaci si vyskúšali svoje sily v preťahovaní lanom, šplhu na tyči, hrali vybíjanú i futsal a pretekali vo švédskej štafete. Nebola núdza ani o povzbudzovanie či sladké odmeny. Najúspešnejšie triedne kolektívy i jednotlivci boli slávnostne odmenení v aule školy. Na prvom stupni zvíťazila 4. B trieda, 2. miesto obsadila 3. C a na 3. mieste skončila 4. C. Absolútnym víťazom medzi jednotlivcami sa stal Samko Vavák z 3. C triedy. Na II. stupni bolo poradie najlepších tried nasledujúce: na 1. mieste sa umiestnila 8. A, 2. miesto získala 8. B a na 3. mieste skončila 5. B trieda.

 • Stretnutie so spisovateľom

  Vo štvrtok 28.5. sa s našimi štvrtákmi stretol básnik Ondrej Nagaj. Obľúbený slovenský autor veršov a bývalý stredoškolský profesor prijal  pozvanie a prišiel za nami do školy. Pán Nagaj pútavo rozprával o svojej tvorbe a zážitkoch pri písaní. Svoje rozprávanie spestril čítaním z jeho najnovšej knižky „ Básničkové pochúťky alebo pochúťkové básničky“. Na všetky zvedavé detské otázky odpovedal vtipne a trpezlivo. Pripravila sa na neho aj redakčná rada zo školského časopisu Bodka a v zastúpení Nikolky Makajovej si všetko pozorne zapísala. Na záver mu Julka Marcinková zo 4.A predniesla básničku, ktorú sama zložila.

 • Radi hráme divadlo

  „Bolo to o čertoch “, povedal Samko, „a veľmi sa mi to páčilo.“

 • Poďakovanie

  Už po 13 – krát naša škola zorganizovala zbierku vecí pre deti z Dojčenského ústavu v Martine a Detský domov v Necpaloch. Teší nás Váš veľký záujem pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem všetkým rodičom, starým rodičom, učiteľom, pani riaditeľke, pani tajomníčke, pani kuchárkam, ale aj ostatným darcom za aktívne zapojenie sa do tejto zbierky. V neposlednom rade ďakujem našim deťom, ktoré sa dokázali vzdať sladkostí zo svojho mikulášskeho balíčka v prospech opustených detí.

 • Zbierka pre detský domov

  Vianočný čas, zbierka do detského domova je tu zas.

 • X. ročník „LICHARD CUP“ - pedagógovia s rodičmi podporujú šport !

     10. októbra  2014 sa stretli na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline už tradične  tri družstvá  vo volejbalovom turnaji a zmerali si sily s pedagógmi i priateľmi škôl  zo ZŠ, Javorku 32 a ZŠ, Martinská 20, kde prvenstvo získalo družstvo z javorkovej školy.  Okrem toho, že sú vzorom zdravého životného štýlu pre žiakov, ktorí im fandili, strávili príjemné poludnie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ, ZRŠ
  RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ekonómka
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria