Navigácia

Partners

Piatok 12. 2. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Štyridsať rokov v živote človeka signalizuje veľa skúseností, veľa odžitého, veľa spoznaného. Veľká časť života je minulosťou, druhá patrí budúcnosti.

     Aj škola má svoj život. Sú v ňom výhry, prvenstvá, šťastné okamihy, ale i momenty a situácie, keď bolo i je treba bojovať, napäť sily a kráčať ďalej.

                           Naša škola oslávila svoju štyridsiatku.

Prvýkrát boli otvorené jej brány v školskom roku 1970/1971 s počtom 1067 žiakov. Od 1972 sa začali formovať basketbalové triedy, ktoré sa zrušili v roku 1983. Od roku 1988 sa rozvinula spolupráca so slovenskou školou v Juhoslávii v meste Ilok rôznymi družobnými akciami. V roku 1991 sa zmenila povinná školská dochádzka na osemročnú a znížil sa aj počet žiakov na 600. Od roku 2002, kedy škola prešla do právnej subjektivity, sa začal realizovať projekt pre deti s vývinovými poruchami učenia, vytvárali sa špeciálne triedy. Tieto boli zrušené v roku 2009. Nový šat nadobudla škola v roku 2011 po výmene okien a vybudovaním nových priestorov na vyučovanie v átriách, ako aj prestavbou pergoly, čím sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie.

Vekom už „zrelá“, ale duchom mladá, s počtom 23 tried a 433 žiakov v roku 2012 napĺňa svoje ambície – zapáliť svetlo poznania v detských srdciach, vychovať hodnotného človeka, ktorý pochopí a nájde v živote svoje miesto. Učitelia sú  odrazovým mostíkom pre tento vzdialený cieľ, za čo im patrí vďaka. Opäť bola otvorená špeciálna trieda v 2. ročníku.

          Naši žiaci majú možnosť využívať moderné prostriedky IKT, zapájať sa do zaujímavých projektov, napríklad cez eTwinning, v spolupráci s družobnou školou v Českej republike, zúčastňovať sa súťaží. Zaznamenávane úspechy v recitačných či výtvarných súťažiach, v projekte Tvoríme vlastnú knihu..., ako aj v matematickýchprírodovedných súťažiach  žiaci získavajú kvalitné pozície.

            Pevne veríme, že i táto skutočnosť prinesie pozitívne zmeny v našej práci, žiaci budú pracovať v priateľskej klíme a v prostredí, ktoré zodpovedá modernej dobe 21. storočia.

                                                                                                     Vedenie školy 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Sme škola priateľská k deťom

Novinky

 • Karneval ŠKD

  Dňa 3. 2. 2016 zorganizoval školský klub pre žiakov 1. stupňa karneval. Fašiangový karneval sa niesol v znamení originálnych masiek a dobrej nálady. Deti súťažili v rôznych zábavných disciplínach, predvádzali svoje masky a tancovali. Z karnevalu sme všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov. Ďakujeme deťom, tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali zhotoviť krásne originálne masky a želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova.

 • POĎAKOVANIE

  DD v Necpaloch v tomto roku slávi 50. výročie svojho vzniku a naša škola je už 14.- krát jeho súčasťou. Preto aj my (v zastúpení koordinátora zbierky) sme boli pozvaní na slávnostný program organizovaný pri príležitosti tohto jubilea. Ďakujeme všetkým darcom našej školy a prvýkrát aj MŠ zriadenej pri našej škole za aktívne zapojenie sa do zbierky! Ďakujeme za prejavenú dôveru a za to, že dokážete myslieť aj na pomoc iným! Veríme, že Vami prinesené veci prispeli k radostnejšiemu prežitiu vianočných sviatkov v DD  Necpaly a v DÚ v Martine.

 • Vianočné trhy 2015

  Už po piatykrát sme pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy 21. decembra 2015 otvorili vianočné trhy, ktoré boli vyvrcholením projektového vyučovania s názvom „VIANOČNÉ  TRADÍCIE“.  Žiaci spolu s vyučujúcimi v adventnom období vyzdobili školské chodby  a triedy,  oboznamovali sa s obyčajmi a zvykmi našich predkov, pripravovali vianočné ozdoby, pozdravy a rôzne vianočné dekorácie. Piekli sa medovníčky, ktorých vôňa priblížila jedny z najkrajších sviatkov – Vianoce.  Žiaci 2. stupňa sa zapojili do predvianočného turnaja v „ringu“ a naši malí divadelníci pod vedením pána Opáleného uviedli pásmo krátkych predstavení v aule školy. Všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu patrí poďakovanie.

 • Spisovateľka Pažická u nás v škole

  Marta Pažická je medzi deťmi čoraz známejšia a obľúbenejšia. Je nielen autorkou knihy „Príbehy babky bylinkárky“, ktorá v súťaži Kniha Horného Považia 2011 v kategórii beletria získala 1. miesto, ale aj učiteľkou na umeleckej škole L. Árvaya. Spojila slovo s hudbou a svoje príbehy začala pretvárať na hudobné rozprávky, v ktorých do deja zapája aj detského diváka. Keď boli naši prváci na jej koncerte, zatúžili po knižke. Keďže v kníhkupectvách ju už kúpiť nemôžeme, doniesla nám ju autorka priamo do školy a návštevu spojila s autogramiádou.

 • Návšteva ministra školstva na ZŠ, Lichardova

  Dňa 7. decembra 2015 nás poctil svojou návštevou minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler. Po srdečnom privítaní žiakmi v podobe kultúrneho programu  ho členovia redakcie školského časopisu Bodka vyspovedali v krátkom rozhovore. Následne si pozrel priestory školy, našu novú školskú dielňu, nazrel do odborných učební aj do tried. V poobedňajšom čase sa v aule školy stretol s vedúcimi zamestnancami základných škôl mesta Žiliny, kde diskutovali o aktuálnych problémoch v školstve.

 • Mikuláš na našej škole

        4. decembra zavítal na našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Deti na prvom i druhom stupni sa už nevedeli dočkať, kedy navštívi aj ich triedu, pripravení zaspievať alebo zarecitovať mu básničku, aby si tak vyslúžili sladkú odmenu. A napokon sa jej aj dočkali – Mikuláš ich odmenil drobnými sladkosťami. Aj napriek tomu, že sa naň deti veľmi tešili, mnohé z nich mysleli i na tých menej šťastlivých a svojej sladkosti sa vzdali v prospech detí z detského domova.

 • V I A N O Č N Á    Z B I E R K A

   

  Učíme deti vážiť si, čo majú. Predovšetkým to, že môžu žiť so svojimi rodičmi. Už vedia, že nie každý má také šťastie!

 • Výchovný koncert

  Dňa 18.11. 2015 sa v aule našej školy konal výchovný koncert s názvom „ Prvá pomoc“ pre žiakov 1. stupňa a „ Ako sa zachrániť“ pre žiakov 2. stupňa. Spolu so zdravotníčkou operačného strediska záchrannej zdravotnej služby sa zábavnou formou učili základy prvej pomoci. Od zavolania na telefonickú linku 155, nahlásenia dôležitých údajov, priebeh telefonátu, až po záchranu ľudského života a príchod zdravotníkov. Prednáška bola doplnená o pesničky s videoprojekciou v podaní speváka zo skupiny Arzén Jaroslava Gaža, a možnosť vyskúšať si masáž srdca na figuríne.

 • Imatrikulácia prvákov 2015


         Už niekoľko rokov býva zvykom na našej škole vítať prváčikov medzi školákmi malou akadémiou. Ani tento rok tomu nebolo inak a 28.októbra 2015 sme sa zišli v telocvični, kde sme ich pasovali za žiakov. Najprv sa predviedli starší žiaci po jednotlivých oddeleniach v podobe básničiek, pesničiek, tančekov. Potom sa predstavili aj prváčikovia a ukázali, že aj oni už  veľa vedia. Spoločne zaspievali pesničku a zarecitovali krátke básničky, ktoré sa naučili spolu s pani vychovávateľkami. Za spevu známej detskej pesničky Zlatá brána boli oficiálne pasovaní za školákov. Spoločne zložili slávnostný sľub a každý dostal záložku a pamätný list, ktorý im bude pripomínať, že aj oni sú už veľkí žiaci. 

 • Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách

  Naša škola sa opäť zapojila do  česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a tohtoročná téma bola „Múdrosť ukrytá v knihách“.  Slovenská pedagogická knižnica nám pridelila pre väčšinový počet zapojených slovenských škôl  Základnú školu, Beňovského 1 z Bratislavy, s ktorou sme nadviazali kontakt prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť akýkoľvek nápad na danú tému. Z našej strany sa zapojilo do projektu 329 žiakov 1.- 9. ročníka a z pridelenej  strany 319 žiakov 1.-7. ročníka. Záložky sme si navzájom vymenili k 28. 10.2015.

 • Tekvicový týždeň

  Posledný októbrový týždeň na našej škole sa niesol v znamení tekvíc. Žiaci rôznymi výtvarnými technikami stvárňovali tieto krásne jesenné plody. Tí odvážnejší vyrezávali z tekvíc svetlonosov, ktorí nám  na výstavke skrášľovali vstupnú chodbu našej školy.

 • Týždeň zdravej výživy v ŠKD

  16. október je Svetovým dňom výživy. V našom ŠKD sme si tento deň pripomenuli v dňoch 12. 10 – 16. 10. a zorganizovali „Týždeň zdravej výživy.“ Cieľom týždňa bolo hravou formou oboznámiť deti s problematikou zdravej výživy a docieliť, aby nadobudnuté poznatky aplikovali do každodenného života. ŠKD sa zapojil do súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, ktorý organizovalo Centrum rozvoja znalostí o potravinách. V spolupráci s vedúcou školskej jedálne sme pre deti pripravili ochutnávky celozrnného pečiva a ovocia i zeleniny. V jednotlivých oddelenia sa uskutočnili rozmanité aktivity: deti sledovali náučné prezentácie, besedovali sme o zdravej výžive, rôznymi výtvarnými technikami maľovali ovocie a zeleninu, súťažili na interaktívnej tabuli atď. Pevne veríme, že nadobudnuté poznatky si deti prenesú do svojho životného štýlu.

 • Otvorili sme novú školskú dielňu na ZŠ, Lichardova,

  pripravujeme žiakov na duálne vzdelávanie

 • Privítanie prváčikov

  Ako každý rok, tak aj tento  sme privítali našich malých prváčikov peknou básničkou a veselou pesničkou, aby vedeli, že v škole nie sú osamotení, ale majú tu veľa starších kamarátov.Ich rozžiarené očká a úsmev na tvári boli pre nás viac než poďakovaním. Po sladkej dobrôtke na uvítanie sme im ešte odovzdali malý odkaz :

 • PRIATEĽSKÉ  STRETNUTIE S UČITEĽMI Z DRUŽOBNEJ ŠKOLY

  Prvý októbrový víkend sa stretli zástupcovia z radov učiteľov našej školy so svojimi kolegami z družobnej českej školy Eduarda Beneša z Písku na Morave, vo Vrbiciach. Spoločne si vymenili skúsenosti a navrhli obnoviť  spoluprácu aj medzi žiakmi, ako tomu bolo v minulých rokoch. Tento rok sa pripravia tretie ročníky v oboch školách projekty o svojom meste a navzájom si ich predstavia.  

 • Poobedie s domácimi zvieratkami

  Dňa 7.10. 2015  deti  z I. a II.  oddelenia zo ŠKD boli na  návšteve u nášho spolužiaka Šimonka, ktorý nás pozval pozorovať domáce zvieratá, ktoré žijú na ich malom hospodárskom dvore. Nezabudnuteľným zážitkom pre deti bolo pozorovanie sliepok, kačiek, vtáčikov,a priamy kontakt s nimi. Pohladkali zajačiky aj malú mačičku.  Šimonkov ocino nám porozprával, čím sa živia a aký úžitok prinášajú. Deti si tento deň užili a odniesli si užitočné rady a nové poznatky o zvieratkách.  

 • Žilinský  literárny festival VITA-VETA-VATA

  Dňa 5.10.2015  v Krajskej knižnici v Žiline  zahájili Žilinský  literárny festival VITA-VETA-VATA. Medzi prvými účastníkmi boli žiaci 2.A a 2.B a pani knihovníčka Janka Valičková si pripravila pre nich  tvorivé aktivity zo slovenského jazyka a literatúry pod názvom KTO UHÁDNE- BODY ZRÁTA. Žiaci museli preukázať rýchle reakcie v tvorení rôznych slovných hádaniek no najmä spoluprácu v skupinách.

 • Jazyky spojili malých i veľkých

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov / 26.9. / ZŠ, Lichardova počas štyroch dní zaznela v štyroch svetových jazykoch, a to vo všetkých štyroch ročníkoch primárneho vzdelávania. Projekt  Jazyky ľudí spájajú podporil rozvoj viacjazyčnosti a jazykovej rôznorodosti, ktorú si žiaci vyskúšali a zažili v tímovej tvorivej práci . Kooperatívna edukačná aktivita umožnila deťom nahliadnuť do anglických, nemeckých i ruských slovníkov. Objaviť, vyhľadať, pomenovať, zapísať a nakresliť niektoré slová v cudzích jazykoch bolo príťažlivé pre malých i veľkých. Spoločným úsilím  vznikli štyri Jazykové kvartetá farieb, číslic, zvierat a emócií, ktoré sme sa v závere projektu zahrali, a ktoré prakticky využijeme pri výučbe jazykov v našej škole.

 • Druháci v knižnici na tvorivých dielňach

  Žiaci 2. A a 2. B sa 25. septembra 2015 so svojimi pani učiteľkami zúčastnili na veľmi peknej akcii v Krajskej knižnici Žilina, kde im nadácia KOSIT prišla  predstaviť  projekt v súvislosti s novou knižkou s názvom Ekoknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika. Je jedinou detskou publikáciou, ktorá sa venuje výhradne ekológii a odpadom. Hlavnými postavičkami sú Ježko Separko, Slimáčik Naturpáčik a ich priatelia, ktorí riešia rôzne situácie a problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

 • Súď ma a skúšaj

       Žiaci 8. ročníka spolu s p. učiteľkami Višňovskou a Deketovou navštívili dňa 6.10. 2015 výstavu pod názvom Súď ma a skúšaj v priestoroch Mestského úradu v Žiline spojenú s premietaním rovnomenného dokumentárneho filmu. Výstava i dokumentárny film poukazovali na prenasledovanie rehoľných sestier v 50-ych rokoch minulého storočia počas komunistického režimu u nás.

 • 25. 9. 2015

  Aktualizovali sme modul Rodičia

 • HRADNÁ ŠKOLA STREČNO

  V utorok 23.6.2015 štvrtáci so svojimi triednymi učiteľkami ani Kopasovou, Sládkovou a Jaňákovou absolvovali netradičné vyučovanie priamo na strečnianskom hrade, aby sa oboznámili so životom ľudí v stredoveku.                                                                                                                               Pod hradom navštívili stredovekú dedinku Paseku, kde si prezreli dom rybára, pekára a liečiteľa, ohnisko a studne. Vyskúšali si prácu drotárov, na vlastné oči videli výrobu džbánu z hliny a podkovy zo železa.       Počas prehliadky hradu navštívili výstavu kuriozít, dozvedeli sa, s akými hračkami sa deti hrali v tom období. Historik im porozprával o minulosti hradu, o živote Žofie Bosniakovej a o chove psov v stredoveku. Na hradnej veži pozorovali okolité kopce a krásnu vyhliadku.                                                             Žiaci sa hravou formou oboznámili s históriou stredoveku a odchádzali z hradu s novými poznatkami, vlastnoručne zhotovenými výrobkami a dobrou náladou. Za absolvovanie Hradnej školy dostali Certifikát učencov histórie.

 • ČITATEĽSKÝ   MARATÓN   „Čítajme si 2015“

  Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú čitateľského maratónu detí s názvom "Čítajme si 2015",  ktorý organizuje Krajská knižnica v Žiline. Vo štvrtok 18. júna sa zapojili  žiaci 1. A, 1. B, 1. C, 2. B , 2. C,  4. A, 4. B, 4. C do ôsmeho ročníka. Aj tento rok sme sa pokúšali spolu prekonať rekord vo verejnom čítaní detí. Minulý rok sa na Slovensku do akcie zapojilo 37 064 detí a tento tok až 38 383 detí. Takže rekord bol prekonaný aj vďaka našej účasti.

 • Oslavy Medzinárodného dňa detí na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline

     Medzinárodný deň detí oslávili žiaci ZŠ Lichardova v Žiline športovo. V pondelok, 1.6.2015, si triedne kolektívy 1. i 2. stupňa zmerali sily v rôznych zaujímavých disciplínach. Mladší žiaci súťažili v prelievaní vody, hode do kruhov aj na terč, v hádzaní mince do vody, v prenášaní vajíčka, behu so švihadlom a rozlišovaní vôní. Starší žiaci si vyskúšali svoje sily v preťahovaní lanom, šplhu na tyči, hrali vybíjanú i futsal a pretekali vo švédskej štafete. Nebola núdza ani o povzbudzovanie či sladké odmeny. Najúspešnejšie triedne kolektívy i jednotlivci boli slávnostne odmenení v aule školy. Na prvom stupni zvíťazila 4. B trieda, 2. miesto obsadila 3. C a na 3. mieste skončila 4. C. Absolútnym víťazom medzi jednotlivcami sa stal Samko Vavák z 3. C triedy. Na II. stupni bolo poradie najlepších tried nasledujúce: na 1. mieste sa umiestnila 8. A, 2. miesto získala 8. B a na 3. mieste skončila 5. B trieda.

 • Stretnutie so spisovateľom

  Vo štvrtok 28.5. sa s našimi štvrtákmi stretol básnik Ondrej Nagaj. Obľúbený slovenský autor veršov a bývalý stredoškolský profesor prijal  pozvanie a prišiel za nami do školy. Pán Nagaj pútavo rozprával o svojej tvorbe a zážitkoch pri písaní. Svoje rozprávanie spestril čítaním z jeho najnovšej knižky „ Básničkové pochúťky alebo pochúťkové básničky“. Na všetky zvedavé detské otázky odpovedal vtipne a trpezlivo. Pripravila sa na neho aj redakčná rada zo školského časopisu Bodka a v zastúpení Nikolky Makajovej si všetko pozorne zapísala. Na záver mu Julka Marcinková zo 4.A predniesla básničku, ktorú sama zložila.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lichardova 24, Žilina

  Lichardova 24
  01001 Žilina
 • Telefón :
  041 - 72 436 46 - RŠ-0910 985 319
  041 - 72 436 34 - ZRŠ
  041 - 72 446 78 - ŠJ

Fotogaléria